Nachádzate sa tu

Domov

Kňazská vysviacka

litánie ku všetkým svätým počas kňazskej vysviacky

     Dňa 21. júna 2014 sa v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici slávila kňazská vysviacka diakona Františka Veverku. Slávnostná svätá omša, ktorú celebroval diecézny banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec, sa začala o 10.00 hod. Na úvod svätej omše vyslovil otec biskup veľkú radosť a vďaku za kandidáta kňazstva Františka, ktorý bude patriť medzi služobníkov Krista. Pred homíliou vyjadril kandidát kňazstva úprimnú túžbu stať sa služobníkom Krista zvolaním „Tu som!“

     V homílii vyzdvihol otec biskup Marián dôležitosť zasväteného života ako službu pre Krista a ľudí. Ďalej upozornil na spustnutie Božieho chrámu, ktorým je ľudské telo, a to v štyroch druhoch, či formách. Spomenul obdobie tvrdého komunizmu, počas ktorého boli mnohé chrámy zničené, či zabrané. Prvým druhom je spustnutie chrámu na úkor kultúrneho pôžitku človeka, je to pôžitkárstvo a materializmus – tento druh predstavuje vyzdvihnutie kultúry, zábavy a pôžitkárstva nad náboženstvo a Cirkev, modlou sa stalo tiež materiálno. Druhou formou spustnutia chrámu je kultúra tela – z chrámov sa stávali telocvične a dokonalosť ľudského tela sa dostala do popredia. Tento druh predstavuje egoizmus a sústredenie sa na seba samého. Tretím druhom je nazhromažďovanie si vecí pre seba, lakomstvo a pýcha. V minulosti sa stávali z chrámov skladištia a úschovne rôznych materiálov. A napokon štvrtým a posledným druhom je úpadok morálny a úpadok hodnôt prirodzených i nadprirodzených. Človek už nie je sám sebou, stáva sa nikým, stráca všetko, i seba samého...

     Na záver povzbudil otec biskup kandidáta, aby vytrval v službe aj napriek ťažkostiam a zlu, ktoré postretne vo svojom živote a na ktoré musí byť pripravený.

     Po homílii sa vykonal obrad kňazského svätenia, keď kandidát vyjadril vôľu vykonávať službu kňaza, zložil sľub poslušnosti svojmu biskupovi a jeho nástupcom. Po litániách ku všetkým svätým nasledovalo vkladanie rúk otca biskupa ako aj prítomných kňazov na svätenca. Samotný obrad bol zavŕšený konsekračnou modlitbou po ktorej novokňaza obliekol do ornátu jeho principál. Následne prijal od otca biskupa kňazské pomazanie chrizmou a symbol obety a služby – obetnú misku s hostiami a kalich s vínom. Novokňaza pozdravili pred začatím eucharistickej litugie bozkom pokoja otec biskup a všetci prítomní kňazi.

     Na záver slávnosti sa novovysvätený kňaz poďakoval za nezaslúžený dar kňazstva Pánu Bohu, otcovi biskupovi, všetkým, ktorí mu v tom celý život pomáhali a tým, ktorí ho formovali – všetkým predstaveným, vyučujúcim, rehoľným sestrám i bohoslovcom. Nakoniec však aj svojim najbližším, rodičom a príbuzným. Novokňazské požehnanie prijal najskôr osobitne otec biskup a potom aj všetci prítomní.

     Pred záverečným apoštolským požehnaním otca biskupa mu zaželal generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal hojnosť Božích milostí, požehnania a zdravia do ďalších rokov jeho pastierskej služby, učinil tak pri príležitosti 25 rokov jeho kňazskej vysviacky.

     Záverečné požehnanie udelené otcom biskupom všetkým prítomným bolo požehnaním pápežským, ktoré obsahovalo plnomocné odpustky a ktoré vybral otec biskup práve pre dnešnú slávnosť. Prvým kaplánskym pôsobiskom novokňaza Františka sa od 1. júla 2014 stane Detva.

Patrik Špánik

foto: Michal Martinka