Nachádzate sa tu

Domov

Knižničný poriadok

Úvod
|Vyhľadávanie
|Knižničný poriadok | Publikácie
| Otváracie hodiny | Kontakt

 I. Všeobecné ustanovenia

Čl. 1

1. Knižnica Kňazského seminára sv. Františka Xaverského (ďalej len knižnica) je zariadením s celoškolskou pôsobnosťou v rámci Teologického inštitútu RKCMBF KU  pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne (ďalej len TI). Svoje informačné dokumenty (knihy, periodiká, seminárne a diplomové práce, audio-vizuálne materiály), ako aj knižničné a kopírovacie služby, poskytuje v prvom rade pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia na TI, pričom nie sú vylúčení ani záujemcovia mimo rámca TI.

2. Knižnica poskytuje svoje knižničné a kopírovacie služby podľa priloženého cenníka. Kopírovacie služby sa v zmysle autorského zákona poskytujú len na vedecké a študijné potreby používateľov výlučne z fondov knižnice.

 

Čl. 2

1. Knižnica je majetkom Duchovnej správy Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne (ďalej len KS). Každý užívateľ je povinný:

a) vypožičaný dokument chrániť pred poškodením, stratou a zničením;

b) vypožičaný dokument vrátiť pred skončením výpožičnej lehoty;

c) zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie a oneskorené predĺženie výpožičnej lehoty;

d) nahlásiť poškodenie dokumentu alebo jeho stratu a nahradiť vzniknutú škodu.

2. Užívatelia sú povinní riadiť sa Knižničným poriadkom (ďalej len KP) a pokynmi pracovníkov knižnice, zachovávať v priestoroch knižnice študijné ticho a poriadok.

3. Ak užívateľ nedodržiava ustanovenia KP a pokyny pracovníkov knižnice, môže byť dočasne alebo trvale pozbavený práva užívať služby knižnice a musí nahradiť prípadne vzniknuté škody.

 

Čl. 3

1. Knižnica sa riadi vo svojej činnosti zásadou kategorizácie užívateľov (pedagógovia, denní a externí študenti, kňazi Banskobystrickej diecézy a ostatní) a diferencovanými pravidlami obehu podľa týchto kategórií.

2. Užívatelia knižničných služieb majú voľný prístup do priestorov knižnice, ale bez tašiek a batožín. Na vyhľadávanie titulov v knižničnej databáze majú voľne k dispozícii počítače umiestnené v knižnici, okrem centrálneho evidenčného počítača, ktorý je prístupný iba zamestnancom knižnice.

 

Čl. 4

1. Užívateľmi knižnice sa môžu stať:

a) pedagógovia pri TI;
b) poslucháči denného štúdia na TI;
c) poslucháči externého štúdia na TI;
d) kňazi Banskobystrickej diecézy;
e) zamestnanci KS;
f) ostatní záujemcovia a verejné inštitúcie, pokiaľ to nie je na úkor vyššie uvedených užívateľov.

2. Užívateľ knižnice sa  vypísaním a podpísaním prihlášky zaväzuje, že bude plniť všetky príslušné ustanovenia KP. Na základe tohto záväzku ho knižnica zaregistruje, vytvorí internetový účet s prihlasovacími údajmi a vystaví mu čitateľský preukaz.

 

Čl. 5

1. Na vystavenie čitateľského preukazu sa ďalej vyžaduje predloženie občianskeho preukazu a zaplatenie manipulačného poplatku uvedeného v cenníku. Platnosť čitateľského preukazu je 365 dní odo dňa registrácie alebo obnovenia platnosti. Po uplynutí uvedenej lehoty je potrebné platnosť čitateľského preukazu obnoviť. Predkladajú sa doklady ako pri jeho prvom vystavení.

2. Čitateľský preukaz sa uchováva v knižnici. Každý užívateľ si môže vypožičať informačné dokumenty iba na vlastný čitateľský preukaz, avšak vrátiť ich môže aj iná osoba. V prípade aktívneho stavu výpožičiek čitateľ musí do 14 dní ohlásiť knižnici zmenu nevyhnutných kontaktných údajov (adresu, email, priezvisko, telefón). Ak je knižnica nútená zisťovať tieto údaje sama, používateľ hradí náklady s tým spojené.

 

 II. Výpožičný poriadok

Čl. 6

1. Výpožičky informačných dokumentov sa uskutočňujú v súlade s poslaním a charakterom knižnice, ako aj pri rešpektovaní požiadavky ochrany knižničných fondov.

2. Všetky výpožičky a návraty dokumentov sa registrujú cez knižnično-informačný system. 

Pri zistení neoprávneného vynášania dokumentov z knižnice sa používateľovi odoberie právo používať služby knižnice na určitú dobu alebo natrvalo.

3. Požičiavanie informačných dokumentov sa riadi týmito zásadami:

a) dokumenty s vysokou informačnou hodnotou (lexikóny, slovníky, encyklopédie, periodiká, seminárne a diplomové práce) sa obmedzujú iba na prezenčné výpožičky (dokument nesmie opustiť knižnicu);

b) jednoexemplárové informačné dokumenty sa obmedzujú na absenčné výpožičky iba pre poslucháčov denného štúdia (dokument nesmie opustiť KS);

c) viacexemplárové informačné dokumenty sú k dispozícii na absenčnú výpožičku aj mimo KS, pričom jeden exemplár musí vždy zostať v knižnici. Z rovnakých viacexemplárových informačných dokumentov môže užívateľ vypožičať iba jeden exemplár.

4. Maximálny počet absenčne vypožičaných informačných dokumentov pre každého užívateľa je sedem exemplárov.

 

Čl. 7

1. Knižnica umožňuje užívateľovi zarezervovať konkrétny informačný dokument prostredníctvom svojho internetového účtu, osobne alebo telefonicky. Ak ten istý informačný dokument žiada viacero užívateľov, stanoví sa poradie podľa zásad kategorizácie čitateľov.

2. Rezervovaný informačný dokument si musí užívateľ vyzdvihnúť v knižnici osobne najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa rezervácie.

 

Čl. 8

1. Základné výpožičné lehoty sú nasledovné:
→ viacexemplárové informačné dokumenty sa vypožičiavajú:

a) pedagógom pri TI na dobu jedného semestra, ktorú je možné predĺžiť o jeden semester;

b) poslucháčom denného štúdia na dobu jedného semestra, ktorú je možné predĺžiť o jeden semester;

c) poslucháčom externého štúdia na dobu troch mesiacov (90 dní), ktorú je možné predĺžiť dvakrát o dĺžku základnej výpožičnej lehoty;

d) diecéznym i rehoľným kňazom Banskobystrickej diecézy, ako aj pedagógom iných teologických inštitútov RKCMBF UK a KU v Ružomberku na dobu dvoch mesiacov (60 dní), ktorú je možné predĺžiť dvakrát o dĺžku základnej výpožičnej lehoty;

e) ostatným užívateľom na dobu jedného mesiaca, ktorú je možné predĺžiť dvakrát o dĺžku základnej výpožičnej lehoty.

→ jednoexemplárové dokumenty sa absenčne vypožičiavajú poslucháčom denného štúdia na dobu troch dní .

2. Ak vypožičaný informačný dokument nežiada iný užívateľ, je možné predĺžiť základnú výpožičnú lehotu podľa pravidiel v bode 1. O predĺženie musí užívateľ požiadať pred uplynutím výpožičnej lehoty osobne, telefonicky alebo prostredníctvom svojho internetového účtu.

3. Knižnica môže skrátiť výpožičnú lehotu v prípade inventarizácie informačných dokumentov, resp. v prípade mimoriadneho záujmu o vypožičaný informačný dokument.

4. Výnimky z výpožičného poriadku udeľuje rektor KS a v jeho neprítomnosti zodpovedný pracovník knižnice.

 

Čl. 9

1. Pri vypožičiavaní je užívateľ povinný skontrolovať stav požičiavaného informačného dokumentu a prípadné nedostatky ohlásiť pracovníkovi knižnice. Za neskoršie zistené nedostatky nesie užívateľ plnú zodpovednosť a je povinný uhradiť náklady spojené s opravou alebo náhradou informačného dokumentu.

2. Užívateľ je povinný vrátiť vypožičaný informačný dokument v pôvodnom stave a pred skončením stanovenej výpožičnej lehoty. Informačný dokument sa považuje za vrátený vo chvíli zaregistrovania návratu pracovníkom knižnice do informačného systému. Návrat informačného dokumentu je možné uskutočniť aj prostredníctvom pošty alebo inej osoby, pričom hmotnú zodpovednosť nesie užívateľ do okamihu, keď ho knižnica zaregistrovala a nezistila žiadne nedostatky.

3. Ak posledný deň výpožičnej lehoty pripadne na sviatok, užívateľ môže bez poplatkov vrátiť dokumenty v nasledujúci pracovný deň. Mimo otváracích hodín knižnice môže užívateľ vrátiť dokumenty na vrátnici, pričom vrátnik urobí záznam o ich prevzatí. Ak užívateľ nevráti informačné dokumenty v stanovenej výpožičnej lehote, knižnica pristúpi k sankciám podľa platného cenníka. Zároveň pošle užívateľovi upomienku prostredníctvom elektronickej pošty s výzvou o vrátenie a zaplatenie poplatku. Upomienky sa posielajú v nasledovnom časovom rozpätí:

→  prvá  upomienka po uplynutí základnej výpožičnej lehoty (čl. 8, bod 1);

→  druhá  upomienka tri týždne (21 dní) po prvej upomienke;

→  tretia  upomienka dva týždne (14 dní) po druhej upomienke.

V prípade nevrátenia vypožičaných informačných dokumentov po tretej upomienke sa zablokujú pre daného užívateľa nové výpožičky dovtedy, kým nevráti vymáhané informačné dokumenty a nezaplatí všetky súvisiace poplatky. Ak čitateľ nevráti vypožičané dokumenty do 30 dní po tretej upomienke, knižnica pristúpi k vymáhaniu dokumentu súdnou cestou. Pri súdnom vymáhaní výpožičiek hradí všetky náklady čitateľ.

 

Čl. 10

1. Užívateľ je povinný bezodkladne nahlásiť poškodenie alebo stratu informačného dokumentu pracovníkovi knižnice a do 30 dní má povinnosť nahradiť spôsobenú škodu.

2. O spôsobe náhrady rozhoduje pracovník knižnice nasledovnými opatreniami, pričom rešpektuje ich poradie:

a)  uvedením poškodeného exemplára do pôvodného stavu

b)  zaobstaraním náhradného exemplára toho istého vydania a väzby

c)  zaobstaraním náhradného exemplára iným, spravidla novším vydaním

d)  finančnou úhradou vo výške dvojnásobku nákupnej ceny exemplára.

Ak sa nákupná cena exemplára nedá presne stanoviť, za exemplár vydaný na Slovensku za posledných 50 rokov sa bude účtovať suma 20 € a za ostatné suma 40 €. Za exemplár vydaný v zahraničí sa bude účtovať suma 80 €.

 

Badín, 20. septembra 2011

ThLic. Ján Viglaš       
       rektor KS            


 

Cenník služieb a poplatkov:

 

1)      Registračné poplatky

Študent denného a externého štúdia: 3,00 €

Ostatní užívatelia: 5,00 €

Právnické osoby: 10,00 €

 

Predĺženie platnosti čitateľského preukazu

Študent denného a externého štúdia: 3,00 €

Ostatní užívatelia: 5,00 €

Právnické osoby: 10,00 €

 

2)      Poplatky za služby

Kopírovanie a tlač – čiernobielo:   1 strana A 4               0,05 €

Kopírovanie a tlač – čiernobielo:   1 strana A 4  obojstranne     0,08 €

Kopírovanie a tlač – farebne:      1 strana A 4               0,20 €

Kopírovanie a tlač – farebne:      1 strana A 4 obojstranne     0,35 €

Skenovanie:                    1 strana A 4               0,03 €

 

3)      Sankčné poplatky za neskoré vrátenie a predĺženie výpožičky

Prvá upomienka  (jeden dokument): 1,00 € (poslucháči denného štúdia), 2,00 € (ostatní)

Druhá upomienka (jeden dokument): 2,00 € (poslucháči denného štúdia), 4,00 € (ostatní)

Tretia upomienka (jeden dokument): 4,00 € (poslucháči denného štúdia), 8,00 € (ostatní)