Spomienková omša na biskupa Michala Buzalku vo Svätom Antone

     Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne si dňa 10. decembra 2017 prišli uctiť pamiatku Božieho služobníka biskupa Michala Buzalku do Svätého Antona pri Banskej Štiavnici, kde prežil svoju mladosť. Vo farskom Kostole sv. Antona opáta sa seminaristi zúčastnili nedeľnej svätej omše, ktorej predsedal diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Kandidatúra diakonátu a kňazstva

Dňa 8. decembra 2017 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne prijali niektorí seminaristi piateho a šiesteho ročníka kandidatúru diakonátu a kňazstva. Jej odovzdávanie sa konalo vo svätej omši o 17.00 hod. na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a bohoslovcom ju udeľoval generálny vikár Mons. Branislav Koppal.

Udeľovanie ministérií lektorátu a akolytátu bohoslovcom

     V pondelok 4. decembra 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaveského v Badíne odovzdávali bohoslovcom liturgické služby lektorátu a akolytátu – tzv. ministériá. Odovzdanie ministérií sa ako každý rok konalo v slávnostnej svätej omši, ktorou sa slávil titul seminárneho kostola, zasvätený sv. Františkovi Xaverskému. Ministéria udeľoval generálny vikár Mons. Branislav Koppal.

Slávenie sv. omše s badínskymi farníkmi v seminárnom kostole

     V seminárnom kostole sv. Františka Xaverského v Badíne sa v nedeľu 3. decembra 2017 slávila sv. omša za prítomnosti badínskych farníkov, ktorých k sebe tradične pozvalo domáce seminárne spoločenstvo. Bohoslovci, kňazi a rehoľné sestry totiž podobné pozvanie dostali a prijali od badínskej farnosti pred dvoma týždňami, keď farnosť slávila 13. výročie posviacky farského kostola.

Miništrantský víkend

     V dňoch 24. – 26. novembra 2017 sa v banskobystrickom kňazskom seminári konal miništrantský víkend pre najstaršie ročníky pod vedením seminaristu štvrtého ročníka Martina Garaja. Hoci tvorili neveľkú družinu v biblicky symbolickom počte dvanástich mladých mužov, o to intenzívnejšie mohli prežívať spoločenstvo bratstva, ktoré im seminaristi na tých pár chvíľ ponúkli.

Stránky