Nachádzate sa tu

Domov

Noví absolventi pre diecézu i rehoľu

Slávnostná promócia absolventov TI v Banskej Bystrici – Badíne

     Na pôde Teologického inštitútu v Banskej Bystrici – Badíne boli 12. júna 2013 promovaní na magistrov ďalší absolventi katolíckej teológie, svoju odbornú kompetenciu budú vykonávať ako kňazi v Banskobystrickej diecéze, jeden v Reholi kazateľov. Oficiálny promočný akt bol súčasťou slávnostného ukončenia akademického roku v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského. Svätú omšu Te Deum celebroval Mons. Marián Bublinec, generálny vikár.

     Mons. Bublinec absolventov, ich príbuzných, bohoslovcov a vyučujúcich na Teologickom inštitúte Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty pozval k spoločnému poďakovaniu za všetko, čo Pán požehnal počas akademického roka 2012/2013. Obzvlášť sa obrátil na odchádzajúcich diakonov absolventov, ktorí očakávajú kňazskú vysviacku.

     Marián Bublinec nadviazal na vyjadrenie apoštola Pavla v Druhom liste Korinťanom: „vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.“ Budúcim novokňazom pripomenul, že Kristus ich v kňazskej službe bude brať ako svojich spolupracovníkov na tom, aby sa do ľudských sŕdc zapisovala pravá láska, pravé evanjelium. „Prosme, aby sme boli naozaj Kristov list, aby ľudia čítali to najdôležitejšie, čo nám pripomína aj Svätý Otec František, že Boh je láska,“ zakončil homíliu.

     Promočnému aktu vo veľkej aule predsedal Doc. Ján Pekár, prorektor pre študijné veci Univerzity Komenského. Magisterský diplom z katolíckej teológie si prevzali šiesti absolventi. Martin Kňažek z Farnosti Badín, Dušan Rončák z Farnosti Banská Bystrica – mesto, Martin Kováč z Farnosti Banská Bystrica – Fončorda, Pavel Gyurász z Farnosti Balog nad Ipľom, Ján Jáger z Lieskovca pri Zvolene a dominikán Matej Juraj Šulík rodák z Plavče pri Starej Ľubovni.

     Prorektor doc. Pekár v príhovore k absolventom pripomenul, že teraz sa zaraďujú do skupiny mienkotvorných a pravidlá tvoriacich osobností v spoločnosti. Ako pokračoval, zvolili si povolanie, ktoré od nich bude vyžadovať celoživotné štúdium, i to, že svojim pôsobením budú v spoločnosti vyvažovať prácu technokratov, pretože peniaze a zisk, ako podotkol, nie sú všetko.

     Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Mons. Doc. Marian Šuráb upozornil absolventov na jedinečné predpoklady pre ich nastávajúce pôsobenie. Je to ich mladosť, ktorá umožňuje, aby vniesli do teológie radosť, sviežosť, akúsi mladú energiu. Ďalším darom je sociálny stav kňazov, ktorí žijú evanjeliovo chudobní, ani príliš bohatí ani deštruktívne chudobní a povzbudil ich, aby využili pre dobro teológie aj tento sociálny stav. Tretím darom je spoločenské postavenie kňaza, pretože v tomto povolaní budú potrebovať druhých, čo je blízke pokore a teológia takto budovaná je blízko Boha. Dekan Šuráb im poprial čnosť pripravenosti učiť sa od iných – docilitas, ktorá ich ušetrí pýchy, falošného presvedčenia teológa, že už všetko vie. „Svedčte o kráse, veľkosti a hĺbke teológie,“ zaželal im dekan Šuráb.

     V mene absolventov s ďakovným príhovorom vystúpil Pavel Gyurász. Poďakoval vyučujúcim na Teologickom inštitúte v Badíne za ich úsilie a najlepšie nasadenie, ktorým im pomohli na ceste ku ich kňazskej službe. Gyurász poďakoval tiež predstaveným Kňazského seminára sv. Františka Xaverského pod vedením rektora Jána Viglaša a rodičom za ich duchovnú i morálnu podporu.

Zuzana Juhaniaková

foto: Michal Martinka