Nachádzate sa tu

Domov

Prihlášky na denné štúdium katolíckej teológie pre kandidátov kňazstva, laikov aj laičky

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne akreditovaný študijný program:

Katolícka teológia – magisterské štúdium (spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia) v 6-ročnej dennej forme pre kandidátov kňazstva, laikov a laičky

Termín podania prihlášky: do 31. marca 2019

Bližšie informácie: na stránke fakulty

Podmienky prijatia:

– mravný a bezúhonný život kresťana

– odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska

– ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

– pre kandidátov kňazstva: prijatie do kňazského seminára

– znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština)

– dobrý zdravotný stav pre výkon povolania (lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti)